Herfoarme Tsjerke Earnewâld

FOWE

grûnslach en doel fan de stifting FOWE

tsjerketsjinsten

kontakt

foar it bûsboekje

de Earn

Rjocht dwaan

Oer skepping en evolúsje

De takomst fan leauwen en tsjerke

De profeet as hoeder

Hoe te bidden?

De Geast fan God

Twa ferskillende wizen fan leauwen?

Wierheid

Seiderjûn

Betinke

Duco Arris Vorster, dûmny en mystikus

Oer Messias- en eintiidferwachtings

De skatkeamer fan ús hert

Begjinne by it begjin

Gewoane minsken

Twa gedichten fan Roemi

As God net bestiet, kin hja ek in frou wêze

Oer De Rottefalle nei Jorwert nei Earnewâld

Dr. Rienk Klooster beroppen yn Earnewâld

Kahlil Gibran: oer it houlik en oer bern

Leauwige ferbylding as antydepressivum

God is leafde, byldspraak, poëzij . . .

It pak fan ús heit

Hjir stean ik foar!

Kryst kollum

Longerjend lânskip: oer dichter C.O. Jellema

Slauerhoff en Jorwert (1)

Slauerhoff en Jorwert (2)

Slauerhoff en Jorwert (3)

Slauerhoff en Jorwert (4)

Slauerhoff en Jorwert (5)

Slauerhoff en Jorwert (6)

Slauerhoff en Jorwert (7)

Slauerhoff en Rinsma

Net te froed en net te tsjoed

Skepping en evolúsje, twa ferskillende taalfjilden

Siebe de Boer: sykje nei wat ferburgen leit

Johannes Hendrikus Zelle, in legindaryske dûmny

Jierdei! God en de twade sekse

Ympresjes fan in reis nei Sina

oer de nije Earn

Charles Darwin - de evolúsjeteory

Darwin, Nietzsche en de morele tinkflater

Johannes Calvyn

it kwea as macht en as realiteit

nij diakonaal doel: Sviatoslav

oer bûgd wêzen en oerein kommen

deltein yn ´e hel

de karre fan Jiskepûster

leauwe yn in God dy´t net ´bestiet´

it Krystferhaal

fuotstappen yn it sân

hoe lang moatsto noch?

ferslach stúdzjeferlof 2007

de ljurk en de kikkerts

de krusiging fan Jezus

de moard op Theo van Gogh

de Bibel:Hillige skrift en Wurd fan God?

de Protestantse Kerk in Nederland

de kening dy´t God sjen woe

de ferstannige soan: in Joadsk ferhaal

Oertinkings

Goed Freed en it lijen fan de minske

Advintspreek: de essinsje fan it bestean

Oer de Hoop

De echte druvebeam

Presys op tiid gongst ek wer fuort

In nij begjin meitsje

oer hawwe en wêze

oer Jezus en it kwea fan syn tiid

oer ‘Tuskentiid’ en 1 Korintiërs 13

oer de Geast fan Pinkster

oer Jona en it kwea

oer Genesis en Markus en it kwea

oer Mattéus en Job: de goede en de wylde weet

mar ferlos ús fan it kweade

oer Eksodus en Micha

oer Preker en ús Godsbyld

de trije wizen

God as de ´Almachtige´

oer Job en de almacht fan God

tsien preken oer it ‘Us Heit’

Frijheid

de Earnewâldster Rûnte

program foar it winterskoft 2019 - 20

Trinus Hoekstra oer globalisearring en kredytkrisis

Hessel Posthuma oer it kwea yn it Boeddhisme

Evert van Olst oer it goede libben en it kwea

J.H. Laenen oer goed en kwea yn Joadske mystyk

Jan Greven - it kwea as macht en as realiteit

Sytse Ypma - God als Iets is geen porem

Jan Greven - veranderend religieus landschap in Nld

list mei literatuer side 1

list mei literatuer side 2


FOWE  -  De Earn


Maart 2013


Seiderjûn


Der wie ris in ryk man dy’t it yn de wrâld tige goed gien wie. Hy hie safolle eare en macht en rykdom wûn, dat er him neat mear winskje koe.

Mar hy fielde him ûngelokkich, want it leauwen fan syn jeugd dat wie er kwytrekke.

Hy besocht om it werom te roppen, mar hoefolle muoite oft er der ek foar die, it kaam net werom.

Doe kaam him wer yn it sin hoe’t er by syn pake thús de seider fierde en, hoe't by it skinken fan de fjirde beker wyn, dy't dy jûns dronken wurdt, Eliah der ûnsichtber ynkaam, en hoe’t der foar him dan ek in beker delset waard.

Omdat it krekt de deis foar it Joadske Peaskefeest wie, besleat er, syn ried te’n ein, nei de joadebuert ta te gean, om te sjen oft er dêr de profeet fine koe en oft dy him helpe woe.


De komst fan de profeet

En hy fûn him. Op ‘e hoeke fan in strjitte stie in âldman dy’t, doe’t er him seach, op him ôf kaam en sei:

'Kom ik haw op dy wachte.' Dat koe nimmen oars wêze as de profeet Eliah, dy't ommers yn elk stal ferskine kin, ek yn dat fan in bidler.  

'Myn frou hat noch neat foar it feest,' sei de man, 'want ik haw gjin jild.'

Dêrnei gongen se tegearre te boadskipjen. De earme man kocht, de rike man betelle.

Matses, fleis, fisk, en echte wyn (gjin rezinewyn) en alles wat men nedich hat foar in wiere seiderjûn.

Se kochten ek wat klean.

Doe woe de rike man ôfskied nimme, mar de earme man frege beskieden: 'Kom jûn op myn seider'.

En de rike man gong by de earme man te gast en frege him ôf, hoe’t it wêze soe, as de profeet de fjirde

beker delsette soe, dy’t ommers foar himsels ornearre wie.

De seider waard fierd mei geandewei grutter freugde, oant it momint kaam fan it wûnder dat ferwachte waard. En it wûnder barde. De earme man naam de beker, skonk him fol, sette him del foar syn gast en sei:

‘Drink en tink net dat ik net wit datsto it bist, do grutte en goede profeet Eliah, op wa’t ik al salang wachte haw.’

Doe wist de rike man wêr’t er sykje moast, wat er kwytrekke wie.


De oersetting fan dit Joadske peaskeferhaal fan Abel Herzberg is fan Rienk Klooster.

 


Gefoelens fan leechte en gemis . . .