Herfoarme Tsjerke Earnewâld

FOWE

grûnslach en doel fan de stifting FOWE

tsjerketsjinsten

kontakt

foar it bûsboekje

de Earn

Rjocht dwaan

Oer skepping en evolúsje

De takomst fan leauwen en tsjerke

De profeet as hoeder

Hoe te bidden?

De Geast fan God

Twa ferskillende wizen fan leauwen?

Wierheid

Seiderjûn

Betinke

Duco Arris Vorster, dûmny en mystikus

Oer Messias- en eintiidferwachtings

De skatkeamer fan ús hert

Begjinne by it begjin

Gewoane minsken

Twa gedichten fan Roemi

As God net bestiet, kin hja ek in frou wêze

Oer De Rottefalle nei Jorwert nei Earnewâld

Dr. Rienk Klooster beroppen yn Earnewâld

Kahlil Gibran: oer it houlik en oer bern

Leauwige ferbylding as antydepressivum

God is leafde, byldspraak, poëzij . . .

It pak fan ús heit

Hjir stean ik foar!

Kryst kollum

Longerjend lânskip: oer dichter C.O. Jellema

Slauerhoff en Jorwert (1)

Slauerhoff en Jorwert (2)

Slauerhoff en Jorwert (3)

Slauerhoff en Jorwert (4)

Slauerhoff en Jorwert (5)

Slauerhoff en Jorwert (6)

Slauerhoff en Jorwert (7)

Slauerhoff en Rinsma

Net te froed en net te tsjoed

Skepping en evolúsje, twa ferskillende taalfjilden

Siebe de Boer: sykje nei wat ferburgen leit

Johannes Hendrikus Zelle, in legindaryske dûmny

Jierdei! God en de twade sekse

Ympresjes fan in reis nei Sina

oer de nije Earn

Charles Darwin - de evolúsjeteory

Darwin, Nietzsche en de morele tinkflater

Johannes Calvyn

it kwea as macht en as realiteit

nij diakonaal doel: Sviatoslav

oer bûgd wêzen en oerein kommen

deltein yn ´e hel

de karre fan Jiskepûster

leauwe yn in God dy´t net ´bestiet´

it Krystferhaal

fuotstappen yn it sân

hoe lang moatsto noch?

ferslach stúdzjeferlof 2007

de ljurk en de kikkerts

de krusiging fan Jezus

de moard op Theo van Gogh

de Bibel:Hillige skrift en Wurd fan God?

de Protestantse Kerk in Nederland

de kening dy´t God sjen woe

de ferstannige soan: in Joadsk ferhaal

Oertinkings

Goed Freed en it lijen fan de minske

Advintspreek: de essinsje fan it bestean

Oer de Hoop

De echte druvebeam

Presys op tiid gongst ek wer fuort

In nij begjin meitsje

oer hawwe en wêze

oer Jezus en it kwea fan syn tiid

oer ‘Tuskentiid’ en 1 Korintiërs 13

oer de Geast fan Pinkster

oer Jona en it kwea

oer Genesis en Markus en it kwea

oer Mattéus en Job: de goede en de wylde weet

mar ferlos ús fan it kweade

oer Eksodus en Micha

oer Preker en ús Godsbyld

de trije wizen

God as de ´Almachtige´

oer Job en de almacht fan God

tsien preken oer it ‘Us Heit’

Frijheid

de Earnewâldster Rûnte

program foar it winterskoft 2019 - 20

Trinus Hoekstra oer globalisearring en kredytkrisis

Hessel Posthuma oer it kwea yn it Boeddhisme

Evert van Olst oer it goede libben en it kwea

J.H. Laenen oer goed en kwea yn Joadske mystyk

Jan Greven - it kwea as macht en as realiteit

Sytse Ypma - God als Iets is geen porem

Jan Greven - veranderend religieus landschap in Nld

list mei literatuer side 1

list mei literatuer side 2


FOWE  -  De Earn


Maaie 2011


Slauerhoff en Jorwert (6)


Ien fan de moaiste Jorwerter gedichten is nei myn idee ‘Na jaren’ út de bondel Saturnus.

It is in sonnet, d.w.s. it bestiet mei-elkoar út fjirtjin rigels: twa fersen fan fjouwer en twa fan trije rigels.

Yn it gedicht komt de dichter nei jierren wer op it plak dêr’t syn leafste ienris wenne. Hja is ôfreizge nei Ingelân en hat har dêr besteld as gûvernante. Hy rint te mimerjen troch de tún en siket wer it plak op ûnder de beammen by it wetter, dêr’t hja jûns by it ûndergean fan de sinne sa faak tegearre stien hawwe.

Alles is noch krektlyk as alear, allinne in bytsje oars. De tún mei syn paden leit der noch like fredich en suterich hinne, mar de sinneblommen steane wat heger as doe.

Hy sit in skoftke by de pastorijbewenners om wat by te praten (Jan Slauerhoff wie tige befreone mei dûmny en mefrou Hille Ris Lambers), stekt in pipe op en lit syn gedachten wat gean. Dan siket er de lege keamer fan ‘e dûmnysdochter op.

Ek dêr stiet alles noch op itselde plak, allinne hja is der net mear . . .

Dan befalt him ynienen it tryste gefoel as stiet er yn in roukeamer.


Half landelijk, half mondain

En sa is ‘Na jaren’ ien fan dy wat mankelike romantyske gedichten fan Slauerhoff mei as tema de langst nei de leafste dy’t net te berikken is en it fertriet dêrom.

Hiel sprekkend is syn omskriuwing fan de faam dy’t er dêr sa mist: 'half landelijk, half mondain'.

Heleen wie yndied opgroeid op it plattelân midden de bern fan it doarp, mar fanwegens har opfieding yn it yntellektuele fermidden op de pastorij wie hja sels hielendal gjin doarpsbern. Har kimen leine folle fierder.

It wie it brûzjende libben fan de grutte stêd dat har luts. Sa bedarre hja op goed tweintichjierrige leeftyd al yn Londen. Oan it lêst ta wienen de oantinkens oan Jorwert, it doarp fan har jeugd en de pastorij dêr mei syn bysûndere sfear, har tige djoer.


Rienk Klooster

 

NA JAREN


Alles heb ik teruggevonden,

Bekoorlijk verwaarloosd als ‘t vroeger was:

Het groene pad begroeid met spichtig gras,

De zonnebloemen, die toen lager stonden;


Het stille van den hof en het grijsblonde

Van zon laatglanzend door beslagen glas.

Achter in de tuin begon de ondiepe plas,

Waar we elkaar ’s avonds onder takken vonden.


Alles: niet ’t lief, half landlijk, half mondain,

Wankle bekoorlijkheid die zich verliest

In Engeland, ‘k geloof als gouvernante.


Ik stopte een pijp en peinsde en zei: “Enfin”…

Maar zweeg toen ik haar kamer vond, triest

Als een zoo maar gelaten chapelle ardente.Heleen Ris Lambers