Herfoarme Tsjerke Earnewâld

FOWE

grûnslach en doel fan de stifting FOWE

tsjerketsjinsten

kontakt

foar it bûsboekje

de Earn

Rjocht dwaan

Oer skepping en evolúsje

De takomst fan leauwen en tsjerke

De profeet as hoeder

Hoe te bidden?

De Geast fan God

Twa ferskillende wizen fan leauwen?

Wierheid

Seiderjûn

Betinke

Duco Arris Vorster, dûmny en mystikus

Oer Messias- en eintiidferwachtings

De skatkeamer fan ús hert

Begjinne by it begjin

Gewoane minsken

Twa gedichten fan Roemi

As God net bestiet, kin hja ek in frou wêze

Oer De Rottefalle nei Jorwert nei Earnewâld

Dr. Rienk Klooster beroppen yn Earnewâld

Kahlil Gibran: oer it houlik en oer bern

Leauwige ferbylding as antydepressivum

God is leafde, byldspraak, poëzij . . .

It pak fan ús heit

Hjir stean ik foar!

Kryst kollum

Longerjend lânskip: oer dichter C.O. Jellema

Slauerhoff en Jorwert (1)

Slauerhoff en Jorwert (2)

Slauerhoff en Jorwert (3)

Slauerhoff en Jorwert (4)

Slauerhoff en Jorwert (5)

Slauerhoff en Jorwert (6)

Slauerhoff en Jorwert (7)

Slauerhoff en Rinsma

Net te froed en net te tsjoed

Skepping en evolúsje, twa ferskillende taalfjilden

Siebe de Boer: sykje nei wat ferburgen leit

Johannes Hendrikus Zelle, in legindaryske dûmny

Jierdei! God en de twade sekse

Ympresjes fan in reis nei Sina

oer de nije Earn

Charles Darwin - de evolúsjeteory

Darwin, Nietzsche en de morele tinkflater

Johannes Calvyn

it kwea as macht en as realiteit

nij diakonaal doel: Sviatoslav

oer bûgd wêzen en oerein kommen

deltein yn ´e hel

de karre fan Jiskepûster

leauwe yn in God dy´t net ´bestiet´

it Krystferhaal

fuotstappen yn it sân

hoe lang moatsto noch?

ferslach stúdzjeferlof 2007

de ljurk en de kikkerts

de krusiging fan Jezus

de moard op Theo van Gogh

de Bibel:Hillige skrift en Wurd fan God?

de Protestantse Kerk in Nederland

de kening dy´t God sjen woe

de ferstannige soan: in Joadsk ferhaal

Oertinkings

Goed Freed en it lijen fan de minske

Advintspreek: de essinsje fan it bestean

Oer de Hoop

De echte druvebeam

Presys op tiid gongst ek wer fuort

In nij begjin meitsje

oer hawwe en wêze

oer Jezus en it kwea fan syn tiid

oer ‘Tuskentiid’ en 1 Korintiërs 13

oer de Geast fan Pinkster

oer Jona en it kwea

oer Genesis en Markus en it kwea

oer Mattéus en Job: de goede en de wylde weet

mar ferlos ús fan it kweade

oer Eksodus en Micha

oer Preker en ús Godsbyld

de trije wizen

God as de ´Almachtige´

oer Job en de almacht fan God

tsien preken oer it ‘Us Heit’

Frijheid

de Earnewâldster Rûnte

program foar it winterskoft 2019 - 20

Trinus Hoekstra oer globalisearring en kredytkrisis

Hessel Posthuma oer it kwea yn it Boeddhisme

Evert van Olst oer it goede libben en it kwea

J.H. Laenen oer goed en kwea yn Joadske mystyk

Jan Greven - it kwea as macht en as realiteit

Sytse Ypma - God als Iets is geen porem

Jan Greven - veranderend religieus landschap in Nld

list mei literatuer side 1

list mei literatuer side 2


FOWE  -  De Earn


Maart 2009

Nij diakonaal doel: stifting Sviatoslav


Mei yngong fan 1 april o.s. ferfangt it FOWE it diakonale doel yn Kigali yn Rwanda foar in oaren.

Net om’t it yn Rwanda net mear nedich is, mar om’t it bestjoer it wichtich fynt om minsken hieltyd wer attint te meitsjen op de need yn de wrâld. En dêrtroch mear te berikken as troch hieltyd itselde doel te stypjen.


De Stifting Sviatoslav set har sûnt 2001 yn foar kânsearme bern yn Sint Petersburch. De stifting hat in tal projekten opset mei as haaddoel soarch, leafde en omtinken te jaan oan sike bern en oan weesbern.

Leafde en omtinken dy’t se och sa nedich hawwe, mar al te faak misse moatte.

De stifting is op dit stuit aktyf yn in wees- ynfeksjesikehûs, dêr’t bern opfongen wurde dy’t troch de plysje op strjitte fûn binne of dy’t troch har âlders brocht wurde om’t se net mear foar har eigen bern soargje kinne of wolle. It grutste part fan de bern is slim traumatisearre, om’t se ferwaarleazge, mishannele of misbrûkt binne.

De Russyske meiwurk(st)ers fan de stifting binne in harkjend ear foar dizze bern.


Medyske soarch allinne foar dy’t it betelje kinne

Ien fan de oare projekten is yn in sikehûs foar bern dy’t kanker hawwe. De measte bern dy’t kanker krije, moatte minstens in jier yn it sikehûs bliuwe. De alden moatte hjir sels foar har bern soargje, 24 oeren deis.

It medyske personiel docht allinne it heechst needsaaklike. Dat betsjut dat âlden faak har baan opsizze moatte om foar de bern te soargjen, mar dan gjin ynkomsten mear hawwe om de behannelings te beteljen, want minsken ha faak gjin syktekostefersekering yn Ruslân.

Sviatoslav soarget derfoar dat der acht oeren deis in boartersseal iepen is, sadat de bern – nettsjinsteande

har sykte – dochs noch in bytsje bern wêze kinne.

Dêrneist betellet Sviatoslav geregeldwei medyske behannelings dy’t de âlden fan de bern net sels opbringe kinne.


Strjittebern

Yn gearwurking mei de stifting Alie Parusa set Sviatoslav har ek yn foar bern dy’t gjin tehûs hawwe en op ‘e strjitte libje. Allinne al yn Sint Petersburch libje in goed 7.000 bern op ‘e strjitte. In soad bern hawwe noch wol âlden, mar om’t se thús slein en/of misbrûkt wurde, binne se útnaaid.

Yn in opfang wurde op dit stuit 7 bern opfongen, dy’t foarhinne op strjitte libben. No krije se de kâns om wer nei skoalle te gean en op te groeien yn in normale gesinssitewaasje. Dêrneist wurdt in pear kear wyks goed en waarm iten op fêste plakken yn de stêd útdield oan bern.


Tadzjikistan

Sûnt 2005 is Sviatoslav ek aktyf yn Tadzjikistan. Yn it sikehûs yn Ruslân kamen minsken fan de stifting yn oanrekking mei in tal Tadzjykske bern. Dy bern komme út in ynternaat, dêr’t sa’n 260 bern dy’t lichaamlik beheind binne, yn ûnderbrocht binne. Se sitte dêr ûnder jammerdearlike omstannichheden. Oant koartlyn wie der foar alle 260 bern mar ien bad en it húske wie net mear as in gat yn der grûn, dat net iens tagonklik wie foar bern mei in hendikep.

Yn de simmer fan 2007 hat in grutte ploech Fryske jongerein nei Tadzjikistan west om nije sanitêre foarsjennings te bouwen. De bern kinne no nei in gewoan húske en ûnder de brûs.

Geregeldwei hellet Sviatoslav bern nei Nederlân om heechst needsaaklike operaasjes út te fieren.

Dêrneist hat Sviatoslav in stúdzjeflet/hûs iepene dêr’t no 30 bern mei in hendikep wenje kinne.

Se kinne no ek wer nei skoalle en dat is foar har in unike kâns, want bern mei in hendikep steane yn Tadzjikistan bûten de gewoane maatskippij. Sa ha se wer kâns op in minskweardich bestean.Sviatoslav hat dan ek plannen foar in wenprojekt ûnder begelieding, sadat noch folle mear bern holpen wurde kinne.


Foar fragen of ynformaasje oer de stifting Sviatoslav kinne jo sjen op www.sviatoslav.com of in E-postberjocht stjoere nei: boukjefokkema@hotmail.com

Minsken dy’t Sviatoslav stypje wolle, kinne har jefte oermeitsje op: 34.06.31.252

Op tiisdei 17 febrewaris hat op Omrop Fryslân yn it programma Minsken in lytse dokumintêre oer it wurk fan de Stifting Sviatoslav yn Tadzjikistan te sjen west.


Út namme fan de Stifting Sviatoslav

Boukje Fokkema