Herfoarme Tsjerke Earnewâld

FOWE

grûnslach en doel fan de stifting FOWE

tsjerketsjinsten

kontakt

foar it bûsboekje

de Earn

Rjocht dwaan

Oer skepping en evolúsje

De takomst fan leauwen en tsjerke

De profeet as hoeder

Hoe te bidden?

De Geast fan God

Twa ferskillende wizen fan leauwen?

Wierheid

Seiderjûn

Betinke

Duco Arris Vorster, dûmny en mystikus

Oer Messias- en eintiidferwachtings

De skatkeamer fan ús hert

Begjinne by it begjin

Gewoane minsken

Twa gedichten fan Roemi

As God net bestiet, kin hja ek in frou wêze

Oer De Rottefalle nei Jorwert nei Earnewâld

Dr. Rienk Klooster beroppen yn Earnewâld

Kahlil Gibran: oer it houlik en oer bern

Leauwige ferbylding as antydepressivum

God is leafde, byldspraak, poëzij . . .

It pak fan ús heit

Hjir stean ik foar!

Kryst kollum

Longerjend lânskip: oer dichter C.O. Jellema

Slauerhoff en Jorwert (1)

Slauerhoff en Jorwert (2)

Slauerhoff en Jorwert (3)

Slauerhoff en Jorwert (4)

Slauerhoff en Jorwert (5)

Slauerhoff en Jorwert (6)

Slauerhoff en Jorwert (7)

Slauerhoff en Rinsma

Net te froed en net te tsjoed

Skepping en evolúsje, twa ferskillende taalfjilden

Siebe de Boer: sykje nei wat ferburgen leit

Johannes Hendrikus Zelle, in legindaryske dûmny

Jierdei! God en de twade sekse

Ympresjes fan in reis nei Sina

oer de nije Earn

Charles Darwin - de evolúsjeteory

Darwin, Nietzsche en de morele tinkflater

Johannes Calvyn

it kwea as macht en as realiteit

nij diakonaal doel: Sviatoslav

oer bûgd wêzen en oerein kommen

deltein yn ´e hel

de karre fan Jiskepûster

leauwe yn in God dy´t net ´bestiet´

it Krystferhaal

fuotstappen yn it sân

hoe lang moatsto noch?

ferslach stúdzjeferlof 2007

de ljurk en de kikkerts

de krusiging fan Jezus

de moard op Theo van Gogh

de Bibel:Hillige skrift en Wurd fan God?

de Protestantse Kerk in Nederland

de kening dy´t God sjen woe

de ferstannige soan: in Joadsk ferhaal

Oertinkings

Goed Freed en it lijen fan de minske

Advintspreek: de essinsje fan it bestean

Oer de Hoop

De echte druvebeam

Presys op tiid gongst ek wer fuort

In nij begjin meitsje

oer hawwe en wêze

oer Jezus en it kwea fan syn tiid

oer ‘Tuskentiid’ en 1 Korintiërs 13

oer de Geast fan Pinkster

oer Jona en it kwea

oer Genesis en Markus en it kwea

oer Mattéus en Job: de goede en de wylde weet

mar ferlos ús fan it kweade

oer Eksodus en Micha

oer Preker en ús Godsbyld

de trije wizen

God as de ´Almachtige´

oer Job en de almacht fan God

tsien preken oer it ‘Us Heit’

Frijheid

de Earnewâldster Rûnte

program foar it winterskoft 2019 - 20

Trinus Hoekstra oer globalisearring en kredytkrisis

Hessel Posthuma oer it kwea yn it Boeddhisme

Evert van Olst oer it goede libben en it kwea

J.H. Laenen oer goed en kwea yn Joadske mystyk

Jan Greven - it kwea as macht en as realiteit

Sytse Ypma - God als Iets is geen porem

Jan Greven - veranderend religieus landschap in Nld

list mei literatuer side 1

list mei literatuer side 2


FOWE  -  De Earn


Maart 2011


Twa gedichten fan Roemi


Wie ik ea minder troch te stjerren?

 

Ik stoar as stof en waard in plant,

Ik stoar as plant en ferriisd’ as bist,

Ik stoar as bist en wie in minske.

Wêrom soe in eangje? Wie ik ea minder troch te stjerren?

Mar noch ien kear moat ik as minske stjerre, om te fleanen

mei de seinge ingels; mar sels fan it ingel-wêzen

moat ik wer ferskiede: alles útsein God dat giet foarby.

As ik myn ingelesiel opoff’re haw,

Sil ik wurde wat nin minske ea betinke koe.

Oh, lit my net bestean! Want Net- bestean

Ropt mei in lûde stim,

Nei Him gean’ wy werom.Fragen


De hiele dei kin ik oan neat oars tinke,

alle nachten freegje ik mysels ôf:

wêr kom ik wei

en wat moat ik dwaan?


Ik soe it wier net witte.

Myn siel komt fan in oare wrâld,

dat wit ik foarwis.

Like wis as ik fiel

dat ik dêr ek einigje sil.


Ik waard dronken yn de

iene of de oare kroech,

mar as ik wer werom kommen bin,

sil ik hielendal nochter wêze.

Wilens bin ik as in fûgel

út fiere oarden,

opsletten yn in kouwe yn ‘e frjemdte.

De dei brekt oan dat ik útflean,

mar mei waans earen hear ik myn eigen lûd?

Wa sprekt mei myn mûle?

Wa sjocht mei myn eagen?

Wat is de siel?


It binne fragen dy’t hieltyd op ‘e nij komme.

Sels de skym fan in antwurd

soe my al ferlosse

út dizze finzenis fol dronken lju.

Ik bin hjir net út frije wil kommen;

samar fuort gean, slagget my net.

Dy’t mei hjir brocht hat,

sil my ek thús bringe moatte.


RoemiIt gedicht hjirboppe is fan de ferneamde Soefi-dichter

Jalal ad-Din Rumi (1207 – 1273).

By in soad minsken is er better bekend ûnder de namme Roemi.


Oersetting út it ingelsk troch Jan Lautenbach